> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

1.       เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการเสริม ความรู้นอกห้องเรียน

2.       เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม

3.       สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนUpdate 26 Aug. 2016