> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และ บริษัท  ทีเอเค  แพ็คเกจจิ้ง จำกัด   ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว และ คณะกรรมการชุมชนหมอศรีฯ รุ่น 9 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559  เวลา  08.00 – 15.00  น. ให้เด็กในชุมชนไร่ขิงและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจ ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความ    ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
Update 10 Jan. 2016