> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน โดยปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเป็นอันดับแรก ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4  เลขที่ 753 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Update 14 Mar. 2017