> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
     บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562   เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ โดยมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561  เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล  รวมทั้งมีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)