> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมรกต สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,879,900 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 416,879,900 บาท แบ่งออกเป็น 416,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 16,879,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)