> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ
ปี 2561   เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ โดยมี
มติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000,000 บาท