> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
Update. 26 May. 2017

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560 : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ Moving Together 
ปลูกป่าฟินเวอร์กับ 
Bioplastics กับบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร 
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในความตระหนักถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการรณรงค์
ใช้ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้หรือ 
Bioplastics ซึ่งคุณสมบัติของพลาสติกสายพันธ์นี้ สามารถย่อยสลายได้เอง
ในธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อธรรมชาติ ซึ่งทางบริษัทเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชน 
ในการผลักดันให้มีการนำ 
Bioplastics มาใช้ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มากขึ้น หรือการจัดงานโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ 
Moving Together 
ปลูกป่าฟินเวอร์กับ Bioplastics ในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ
กับการลดปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ซึ่งเป็น

การพัฒนาทางธุรกิจควบคู่ไปกับการปกป้องธรรมชาติอย่างสมดุล