> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
โครงการทำฝายชลอน้ำ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อสามารถเก็กเก็บน้ำไว้ใช้ในการปลูกต้นไม้บนเขาจอมแห สร้างความเป็นมิตรต่อสังคม และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และ ชุมชน

สถานที่

เขาจอมแห ตงมะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558  เวลา 08.00 – 12.00 น.
Update 22 Nov. 2015