> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กไทยในอันทีจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อชุมชน

สถานที่
มายองโอทอป ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน โดยเทศบาล มะขามคู่
ในวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น.
Update 10 Jan. 2016