> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารทั่วไป
สภากาชาดไทย จับมือ PTTGC และอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย พัฒนานวัตกรรมใหม่ 
(เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558) เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย , นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและ พลาสติกทางการแพทย์ ระหว่าง สภากาชาดไทย พีทีที โกลบอล เคมิคอล และอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำจากเม็ดพลาสติกในประเทศเป็นครั้งแรก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลายมาช่วยในการปฏิบัติภารกิจให้ สำเร็จลุล่วง ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ จากนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็น Medical Hub of Asia ความท้าทายที่สำคัญ คือ การพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์การ แพทย์ขั้นสูงเพื่อทดแทนการนำเข้า และสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการ แพทย์ในอนาคต ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ สภากาชาดไทย ได้มีความร่วมมือในเชิงพันธมิตร กับหน่วยงานที่มีความพร้อมและบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิต ทำจากเม็ดพลาสติกในประเทศเป็นครั้งแรก
Update 10 Apr. 2015